Cov nyiaj ua se txoj cai

Tsis muaj nyiaj rov qab yuav muab thaum daim ntawv thov raug tso rau hauv Tsoom Fwv lub vev xaib, tsis hais qhov txiaj ntsig ntawm koj daim ntawv thov eVisa.

Peb tsis tau cog lus tias yuav muaj kev lees paub ntawm daim ntawv thov kev pom zoo, tab sis peb cog lus tias kev txhais lus los ntawm koj cov lus rau lus Askiv yuav tsis muaj qhov yuam kev thiab koj daim duab yuav raug lees txais.

Peb tsis ua ib qho kev cog lus ntawm kev pom zoo lossis tsis lees txais daim ntawv thov.

Raws li cov txiaj ntsig keeb kwm, 98% tau pom zoo los ntawm lub chaw lis haujlwm nkag tebchaws hauv 72 teev.

Cov txiaj ntsig keeb kwm yav dhau los tsis yog qhov qhia txog cov txiaj ntsig yav tom ntej.

Peb tsis muab cov lus qhia txog kev nkag tebchaws, kev qhia txog kev nkag tebchaws rau cov neeg tuaj txawv teb chaws.

Peb tsuas yog muab cov kev pabcuam saib xyuas thiab txhais lus ua 104 yam lus.

Yog tias koj xav tau cov ntaub ntawv ntxiv, thov hu rau peb: